Rådgivning v/AndersFlindt

Anders Flindt Rasmussen

Brandrådgiver | Bygningskonstruktør | Master i brandsikkerhed

Jeg er uddannet bygningskonstruktør med speciale i brand. Jeg har derudover en mastergrad i brandsikkerhed. Jeg har 16 års erfaring som brandmyndighed, 3 års erfaring som Emergency Respons Coordinator inden for den petrokemiske industri og har siden 2020 været selvstændig brandrådgiver inden for byggelovens- og beredskabslovens bestemmelser. 

Opgaveløsning inden for byggelovens bestemmelser

Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation for myndighedsgodkendelse i henhold til bygnings-reglementets bestemmelser, herunder:

  • Dokumentation for indplacering i brandklasse
  • Dokumentation for ITT
  • Brandstrategier
  • Funktionsbeskrivelser
  • Brandplaner
  • Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Den brandtekniske rådgivning dækker såvel nybyggeri, som ombygning samt mindre ændringer i fx den private bolig. Opgaver løses for alle brandklasser i et samarbejde med Lean Fire Safety ApS.


Brandteknisk gennemgang af institutioner og virksomheder for udarbjedelse af DKV-planer, indsatsplaner samt beredskabsplaner / brand- og evakueringsinstrukser.

Opgaveløsning inden for beredskabslovens bestem-melser

Udarbejdelse af brandteknisk ansøgningsmateriale for brand-myndighedens godkendelse af produktionsvirksomheder og oplag omfattet af:

  • Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker
  • Tekniske forskrifter for gasser
  • Tekniske forskrifter for faste brændbare stoffer


Brandteknisk gennemgang og beredskabsplanlægning for brandfarlige virksomheder.


"Skræddersyet" undervisning i beredskabsloven og de tekniske forskrifter. 


Brandteknisk rådgivning ift. risikobekendtgørelsen

Rådgivning af såvel risikovirksomheder som brandmyndigheder, med specialviden inden for risiko-vurdering af brand- og eksplosionsscenarier samt beredskabsplanlægning omkring de brand- og eksplosionsfarlige virksomheder.